Podsbírka archeologie

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Obsahuje archeologické nálezy převážně z území okresu Rychnov, materiálově obsahuje keramiku, sklo, železo, bronz, kámen, dřevo, kůži, osteologický a antropologický materiál.

 Sběrnou oblastí je území od Nového Města nad Metují až po Kralicko (tj. okres Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a část okresu Náchod). Sbírka vzhledem ke svému regionálnímu charakteru zahrnuje všechna archeologicky zkoumaná období v regionu zachycená, tj. od paleolitu až po časný novověk (17. století). Nejvíce zastoupenými časovými úseky jsou období popelnicových polí, vrcholný středověk a časný novověk.

Sbírány jsou veškeré doklady lidské činnosti. Nejvíce dochovávaným pramenem jsou zlomky keramiky, které tvoří naprostou většinu sbírky. Jsou současně i jedním z chronologicky nejcitlivějších nálezů, který dokáže datovat nalézané doklady dřívějšího osídlení. Dále jsou ukládány nalezené nástroje, především kamenné a kovové (dřevo se v našich podmínkách dochovává jen výjimečně). Starší část sbírky jsou tzv. jednotlivé nálezy, bez nálezových okolností, ne vždy lokalizované. Tyto byly zapisovány podle třídníku zohledňujícího kulturní zařazení. Nová část sbírky již pochází z řádně vedených archeologických výzkumů. Primární pro evidenci takto získaných předmětů je udržení kontextů, respektive nálezových celků. Ostatně tomu jsou podřizovány i všechny závazné směrnice pro vedení dokumentace výzkumů. Jejich dodržování je podmínkou pro držení tzv. licence pro provádění výzkumů. Z toho vyplývá nemožnost užívání původního třídníku, nálezy jsou zapisovány v číselných řadách, v částečně hromadné evidenci, podle nálezových okolností. Současným největším přírůstkem v poslední době je soubor nálezů z výzkumu naoraného pohřebiště popelnicových polí ve Vojenicích. 

Těžiště podsbírky spočívá po novějších akvizicích v archeologických nálezech v období vrcholného středověku. Z pravěkého období jsou nejvýznamněji zastoupeny kultury popelnicových polí (kultura lužická a kultura slezskoplatěnická). 

Podsbírka v současnosti čítá okolo 4 597 inventárních čísel. Nejhojněji zastoupeným artefaktem v podsbírce je keramika a to jak nádoby a jejich torza, ale i representativní soubor středověkých kamnových kachlů. Další nejpočetnější je soubor středověkého a renesančního skla, kamenná broušená a štípaná industie, osteologický a antropologický materiál, architektonické články a předměty kovové povahy. 

 

Ukázky předmětů archeologické podsbírky muzea 

1. Zlomky kamenných sekeromlatů, z pozdní doby kamenné (eneolitu), první byl nalezen při stavbě kasáren a druhý pak vyloven z řeky Orlice pod splavem. Jedná se o starší nálezy.

2. Keramický inventář z pohřebiště popelnicových polí v cihelně v Kostelci nad Orlicí, starší výzkum prováděný ve spolupráci AÚ a muzea v Kostelci nad Orlicí.

 3. Soubor keramiky z inventáře hrobu na pohřebišti popelnicových polí ve Vojenicích.

 4. Keramický soubor  - nepolévané nádoby konce 15. století a torza dalších nádob z výzkumu zázemí prodejny „U Gina“ v Kostelci nad Orlicí.

 5. Vcelku zachovalé nádoby z 2. poloviny 15. století.  Nalezeny v odpadní jímce prozkoumané v zázemí prodejny „U Gina“ v Kostelci nad Orlicí.

6. Římsový nepolévaný kachel typu „Medek“, nalezen v Rychnově nad Kněžnou V Chaloupkách. Společně se zbytky staveb ze zámeckého návrší byl shozen dolů, aby uvolnil místo pro současnou podobu rychnovského zámku. 

 7. Nepolévaný římsový kachel z počátku 16. stol, nalezen v zánikovém horizontu dvora Bezděkov.

8. Gotický nepolévaný komorový kachel. Biblický motiv – Adam a Eva u stromu poznání., nalezeno při záchranném archeologickém výzkumu v Kostelci nad Orlicí v roce 1992, při přístavbě hotelu „Panský dům“.

9. Keramická nádoba ze záchranného archeologického  výzkumu na městské parcele za čp. 69 (dnešní potraviny) na náměstí ve Vamberku, nádoba je jednou z mnoha ve vsádce zřícené hrnčířské pece.

2016_sb_archeo_09.jpg - 181.49 kb

 10. Nepolévaný keramický talíř s bílým dekorem, z přelomu 17. a 18. století, výzkum při stavbě parkoviště v Dobrušce 2013. Ukázka z místní hromadné produkce.

11. Uzavřený keramický soubor z počátku 19. století, výzkum v Dobrušce při stavebních úpravách čp. 14 na náměstí v roce 2014.

12. Soubor užitkového a okenního skla, výzkum v Dobrušce při stavebních úpravách čp. 14 na náměstí v roce 2014.

13. Papežská bula, původně přivěšená k listině papeže Innocenta VII. 1404 – 1406. Nalezeno na pozemcích patřících klášteru Svaté Pole.

14. Stříbrná klešťovitá spona z období stěhování národů, nelezena v ženském hrobě v Opočně.

15. Kompletně dochovaná, pouze zdeformovaná samostřílová spona provinciálního typu s rámcovým zachycovačem, období Markomanských válek.

16. Bronzové atašé ve tvaru stylizovaného býčka (naznačený rypák a rohy), součást nádobky patrně kultovního účelu.

17. Luxusně provedená střenka nože potažena bronzovým plechem, nalezena společně s dalším odpadem v odpadní jímce z výzkumu zázemí prodejny „U Gina“ v Kostelci nad Orlicí.

18. Bronzový rytý náramek, součást drobného depotu – kultura popelnicových polí.

19. Depot stříbrných pražských grošů, uložený v keramické nádobce při okraji zaniklé vesnice.

20. Železná ostruha – detektorový průzkum hradního svahu na Potštejně, provedený pod odborným vedením muzea

 

 

Informace