Současnost muzea

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Od 1. dubna 2003 byla k Muzeu připojena Orlická galerie, která vznikla v roce 1965 a muzeum začalo nově používat název MUZEUM A GALERIE ORLICKÝCH HOR. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou je regionálním muzeem s působností pro okres Rychnov a přilehlý region, představovaný především oblastí Orlické hory a Podorlicko. Po zrušení okresních úřadů se stal zřizovatelem muzea Královéhradecký kraj (1. ledna 2003). Hlavním účelem a posláním organizace s právní subjektivitou je plnit funkci muzea (včetně standardizovaných veřejných služeb, poskytovaných muzeem podle zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů) ve smyslu platných právních předpisů o ochraně sbírek muzejní povahy. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

 

V souladu se svým posláním vyvíjí organizace tyto hlavní činnosti: 

Shromažďuje a eviduje sbírky hmotných dokladů vývoje prehistorie a historie, zejména regionu Rychnovska, v oborech archeologie, etnografie a historie. Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav. Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu s regionálním knihovním fondem. Provádí propagaci a veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik periodických, distribuce propagačních a informačních materiálů. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, přednášky a semináře pro školy a odborné exkurze pro veřejnost. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, poskytuje informace široké veřejnosti a jednotlivcům. Při výkonu své činnosti spolupracuje v případě potřeby s muzei, galeriemi, archivy, vysokými školami, s Akademií věd České republiky. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči archeologické výzkumy a archeologický dohled. Též se podílí na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy.

Hlavní provozní budova muzea Orlických hor se nachází v komplexu bývalých rychnovských kasáren. Na tomto místě jsou uloženy v depozitářích veškeré fondy a mimoto zde sídlí i vedení a všechna odborná pracoviště včetně knihovny a archivu. V prostorách budovy je také instalováno několik stálých expozic. Nejrozsáhlejší je expozice ornitologické sbírky Karla Plachetky, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti. Dále jsou zde přístupné dvě fotografické výstavy “Lišejníky Orlických hor“ a “Rychnov na historických fotografiích“. 

Orlická galerie se nachází ve druhém poschodí Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Shromažďuje díla umělců, kteří mají vztah k této oblasti. V její stálé expozici může návštěvník najít díla malířů Antonína Hudečka, Antonína a Jana Slavíčkových, Jana Trampoty, Vojtěcha Sedláčka, Miloslava Holého, Františka Kupky, Augustina Ságnera, Jiřího Kaloče, Františka Ronovského, Václava Hrbka, Vratislava Trampoty, Rudolfa Černého; sochařů Josefa a Leoše Kubíčkových, Ladislava Faltejska, Ladislava Beneše, Ladislava Zemánka, Vladimíra Preclíka a dalších regionálních umělců. V roce 1980 byla jakou součást Orlické galerie otevřena v přízemí zámku Hladíkova síň, která představuje průřez dílem sochaře Karla Hladíka. Vzhledem k finanční situaci muzea je od dubna 2015 tato stálá expozice součástí Orlické galerie.

V současné době pracují v rychnovském muzeu profesionální pracovníci, kteří odborně zpracovávají sbírky jak společensko-vědní, tak přírodovědné, publikují v odborných časopisech, pracují na různých výzkumných programech, spolupracují s veřejností. V prostorách zámku jsou pro návštěvníky každoročně připravovány krátkodobé výstavy, přednášky či jiné kulturní akce. Muzeum tak dotváří kulturu na území města a jeho okolí.

 

Informace