Archeologie

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

V Muzeu a galerii v Rychnově nad Kněžnou pracuje PhDr. Martina Beková již od roku 1985, s několika přestávkami (mateřské dovolené). Kromě roční stáže na fakultě celý svůj profesní život věnovala archeologii regionu Orlických hor a Podorlicka. Ač původní specializací pravěkář, vzhledem ke specifikům regionu se povětšinou věnuje sledování středověkých a časně novověkých situací. 

Je autorkou více než dvaceti větších terénních odkryvů v mateřském regionu a na přilehlém Orlickoústecku, tamtéž i  stovek drobných archeologických záchranných akcí.  Mezi nejvýznamnějšími odkryvy lze uvést záchranný výzkum v Hrošce (předkolonizační usedlost), nález Kosmou uváděného hradiště v Opočně, průzkum zakládacího horizontu města v Novém městě nad Metují a v tomtéž místě i hradiště popelnicových polí. V postupně sledovaných menších odkryvech objevuje původní dispozici cisterciáckého kláštera v Klášteře nad Dědinou. Soustřeďuje se na důsledné sledování staveb v jádrech podorlických měst, zlomky zkoumaných situací jsou často jedním z nejvýznamnějších pramenů k nejstarším dějinám našeho regionu. Poslední roky se v letních měsících věnuje záchraně naoraného pohřebiště popelnicových polí ve Vojenicích, kde vede praxi pro studenty archeologie Karlovy univerzity, univerzit v Hradci Králové a Olomouci. Již dvacet let v terénu spolupracuje s Bohumírem Dragounem, dnes zaměstnaným v muzeu již jen na částečný úvazek.

Při terénní prospekci spolupracuje se stále četnějším aktivem amatérských zájemců o archeologii, díky této spolupráci se daří v dříve opomíjeném regionu objevovat stále nové lokality, případně zachraňovat naorávané nálezy na těch již sice známých, ale nikdy nekopaných.

Kromě práce v terénu se průběžně věnuje popularizaci archeologie v četných přednáškách ale i přímo na výzkumech, kde pravidelně pořádá dny otevřených dveří. Výstavy aktuálních archeologických nálezů připravuje jak v domovském muzeu, tak v drobnějších městských (Lanškroun, Dobruška) i nemuzejních výstavních prostorách (Kostelec nad Orlicí – zámek, jednotlivé školy regionu..). Jako zástupce regionu působí v celorepublikovém výboru muzejních archeologů.

 

Publikační činnost:

Beková, M. – Vích, D. 2014: Bronzový depot z Městce nad Dědinou. In: Juchelka, J. (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Opava, 223-229. A Hoard of bronze artefacts from Městec nad Dědinou

Beková, M. 2014: Archeologické poznatky k nejstarší podobě Týniště nad Orlicí, in: Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, Archeologie východních Čech, Supplementum 1, 19- 24.

Beková, M. 2014: K počátkům České Třebové, In: Osídlování Českotřebovska a počátky města Česká Třebová, Sborník Městského muzea v České Třebové, Česká Třebová 2014.

Beková, M. 2014: Záhada meče z Lipovky, Orlické hory a Podorlicka 21, 195-200.

Jílek, J. – Vokolek, V. – Beková, M. – Bek, T. – Urbanová, K. – Horník, P. 2013: Sídliště z časné doby římské ve Slepoticích, Archeologie východních Čech 6, 21-334.

Beková, M. 2013: Archeologické nálezy z nejstaršího osídlení historické Dobrušky a Leštna, Orlické hory a Podorlicko 20, 367-381.

Beková, M. 2011: Dobruška – na pomezí archeologie a etnografie, Orlické hory a Podorlicko 18, 319-324.

Beková, M. 2011: Týniště nad Orlicí přestavba radnice, In: Týniště známé i neznáme, Sborníček spolku přátel města Týniště nad Orlicí; číslo 1, 2011, s. 8-9 

Beková, M. – Vích, D. 2010: Archeologický výzkum v lokalitě Vysoké Mýto – Mlýnský potok, okr. Ústí nad Orlicí, ASČ 14, 871 – 874.

Beková, M. – Droberjar, E. – Velemínský, P. 2010: Kostrový hrob z mladší doby stěhování národů z Opočna (Královéhradecký kraj) in: Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc, 249-256.

Beková, M. 2010: Kostelecká cihelna – výzkum příkopů, Orlické hory a Podorlicko 17, 289-297.

Beková, M. 2009: Archeologické nálezy z Rychnovského pivovaru, Orlické hory a Podorlicko 16, 239-249. Rychnov nad Kněžnou.

Beková, M. – Němec, J. 2008: „Nově“ objevené pohřebiště kultury popelnicových polí, Orlické hory a Podorlicko 15, 249- 255. Rychnov nad Kněžnou.

Beková, M. – Profantová, N. 2007: Další doklad slovanského osídlení ve Slepoticích (okr. Pardubice). Archeologie ve středních Čechách 11/2, 519-526.

Beková, M. 2007: Záchranný archeologický výzkum v Žamberku na náměstí, Orlické hory a Podorlicko 14, 357- 363. Rychnov nad Kněžnou.

Beková, M. 2007: Výzkum v Novém Městě nad Metují, čp. 1206 v roce 2005,  Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 33, 239- 248.

Beková, M. 2006: Sídliště z počátku doby římské ve Slepoticích, okr. Pardubice. In: E. Droberjar – M. Lutovský (eds.): Archeologie barbarů 2005. Praha, 361-364.

Beková, M. 2005: Výstava Nové archeologické nálezy v Lanškrouně v sezóně 2004. Lanškrounsko. Lanškroun: Městské muzeum Lanškroun, 3: s. 38 – 39.

Beková, M. – Droberjar, E. 2005: Bohatý ženský kostrový hrob z mladší doby římské ve Slepoticích (Pardubický kraj). Archeologie ve středních Čechách 9, 401-439.

Beková, M. – Koucký, K. 2004: Nález novověké keramiky z Vysokého Mýta, Archeologie ve středních Čechách 8, 773-785. Praha.

Beková, M. – Dragoun, B. 2004: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnově nad Kněžnou v letech 2003, Zpravodaj KMVČ XXX, 12-14. Hradec Králové.

Beková, M. 2004:  Archeologické nálezy v Lanškrouně. Lanškrounsko. Lanškroun: Městské muzeum Lanškroun, 2: s. 6.

Beková, M. – Dragoun, B. 2003: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnově nad Kněžnou v letech 2000 - 2003, Zpravodaj KMVČ XXIX, 9-20. Hradec Králové.

Beková, M. 2001: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnově nad Kněžnou v letech 1991-1996, Zpravodaj KMVČ XXIV, 8-11. Hradec Králové.

Beková, M. 2001: Drobné archeologické nálezy z Ústí nad Orlicí, Orlické hory a Podorlicko 11, 35-38. Rychnov nad Kněžnou.

Beková, M. – Slavík, J. 2000: Divadlo na hradě Skuhrově a jiné drobnosti, Castellologica Bohemica 7, 339-342, Praha.

Beková, M. – Dragoun, B. 2000: Dobruška, Výzkumy v Čechách 1998. Praha 2000, s. 40, č. 159.

Beková, M. 1999: Slovanské pohřebiště ve Vraclavi, Studia Mediaevalia Pragensia IV, 67-74. Praha.

Beková, M. 1998: Přehled archeologických akcí muzea v Rychnově nad Kněžnou v letech 1997 - 2000, Zpravodaj KMVČ XXVII, 9-14. Hradec Králové.

Beková, M. 1998: Výzkum v Rosicích u Chrasti, Zpravodaj KMVČ XXIV, 54- 61. Hradec Králové.

Beková, M. 1994: Krypta pod kostelem sv. Prokopa ve Vamberku, Orlické hory a Podorlicko 7, 175 – 180. 

Beková, M. 1994: K poznání středověkého Rychnova nad Kněžnou, Orlické hory a Podorlicko 7, 175 – 180. 

Beková, M. 1990: Archeologické nálezy z Orlických hor a podhůří, Orlické Hory 90, 37-41.

Berounská, M. 1987: Bulavy ve střední Evropě, Praehistorica XIII – Varia Archaeologica 4, 27 – 61.  Univerzita Karlova Praha

 

Informace